Hírek · Pályázat tagintézmény-vezető beosztás ellátására

 

Szekszárdi Tankerületi Központ

 

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Wosinsky Mór Általános Iskola Fusz János Zeneiskolája

tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.16-2023.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7130 Tolna, Festetich utca 131.

 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagintézmény vezetőjének feladata a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás és döntéshozatal a tagintézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Feladatait az intézményvezető útmutatása alapján látja el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII. 30.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Főiskola /egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő művész szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         Magyar állampolgárság.

•         Cselekvőképesség.

•         Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

•         Legalább öt év pedagógus- munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat.

•         A nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

•         Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz.

•         A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör megnevezéssel).

•         A tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket és amely nem lehet ellentétes az intézményvezető hasonló programjával.

•         Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

•         A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez).

•         A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

•         90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

•         Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata.

•         Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Herczig Lászlóné intézményvezető nyújt, a 74/440-065 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/160/627-3/2018 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         http://www.wosinskyiskola.hu/

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Szekszárdi Tankerületi Központ címére (7100 Szekszárd, Arany János u.23-25.) A borítékra írják rá”Pályázat- Wosinsky Mór Általános Iskola Fusz János Zeneiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szekszard honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

LINK

<<< vissza